طرح‌های پژوهشی


 

bulletطرح های در حال اجرا

رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا
1 بازنگری نقشه پوشش اراضي حوضه آبريز درياچه اروميه فائو تهران 1398
2 خدمات فنی، مهندسی و مدلسازی فیزیکی برای موج شکن لاریم شرکت مشیران 1397
3 مطالعات پهنه بندی خطرپذیری سیلاب شهر تهران محدوده سیل برگردان غرب از پارک گفتگو تا رودخانه کن سازمان مشاور فنی و مهندسی تهران 1397
4 نظام حکمراني و مشارکت گروداران در طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلي استان هرمزگان سازه پردازی ایران 1396
5 انجام خدمات مشاوره برای تهيه مدل جامع شبيه-سازی هيدرولوژيکي حوضه کرخه جهت ارزيابي اثرات تغييرات محيطي بر آبدهي در بالا دست کرخه آب و برق خوزستان 1396
6 تبيين مباني نظری و مدل مفهومي برای تدوين چارچوب سازمان مديريت حوضه ی رودخانه ای در حوضه های مشترک فرامرزی ( رودخانه های ارس، اترک و هيرمند) دانشگاه گرگان 1396
7 مدلسازی عددی سيستم آب زيرزميني( کميت و کيفيت) در پروژه توسعه حرم امام حسين (ع) مشاور طرح جامع 1396
8 بررسي الزامات و اقدامات سازگاری با تغيير اقليم و نقش قوه مقننه در آن پژوهش های مجلس 1396
9 مطالعات تدقيق بيلان منابع آب دشت رفسنجان انديشکده تدبير آب 1396
10 آسيب شناسي حوزه قانون گذاری ايران از منظر ساز و کارهای تاثير گذار بر منابع آب و ارائه اصلاحات نهائي به منظور ارتقاء ظرفيت حکمراني برای انطباق با شرائط جديد آبي پژوهش های مجلس 1396
11 تدوين اقدامات و الزامات تقييني و نظارتي بحران آب مربوط به منابع آب مرزی و مشترک کشور پژوهش های مجلس 1396
12 تدوين اقدامات و الزامات تقييني و نظارتي مرتبط با توفان های گرد و خاک کشور پژوهش های مجلس 1396
13 ارتقای وضعيت استانداردهای بخش آب و آبفا با محوريت ارتقای استانداردهای بهره برداری در صنعت فاضلاب شرکت فاضلاب تهران 1395
14 ارائه خدمات مشاوره تحقيقاتي به منظور انجام طرح های مصوب و بررسي کارائي، ارزيابي و داوری تخصصي پروژه های پژوهشي شرکت مديريت منابع آب ايران 1395
15 اثر بخشي تکنيک‌های فني کشاورزی پايدار برای کاهش برداشت از منابع آب در سايت‌های فاز سوم پروژه الگوسازی مشارکت مردم در احياء درياچه اروميه از طريق کشاورزی پايدار شهرستان‌های منتخب استان آذربايجان شرقي سازمان حفاظت محيط زيست 1395
16 اثر بخشي تکنيک‌های فني کشاورزی پايدار برای کاهش برداشت از منابع آب در سايت‌های فاز سوم پروژه الگوسازی مشارکت مردم در احياء درياچه اروميه از طريق کشاورزی پايدار شهرستان‌های منتخب استان آذربايجان غربي سازمان حفاظت محيط زيست 1395
17 مطالعات ميداني و تحقيق جهت شناسائي منشاء آب ورودی به تونل های معدن نخلک با استفاده از فناوری ايزوتوپ های محيطي شرکت معدن تيس کوپان 1394
18 ارائه خدمات مشاوره تحقيقاتي به منظور ارزيابي علمي و راهبری و نظارت تخصصي بر پروژه های پژوهشي شرکت مديريت منابع آب ايران شرکت مديريت منابع آب ايران 1394
19 نظارت عالي برطرح تدوين راهبردها و برنامه سازگاری با تغيير اقليم در بخش آب و تهيه گزارش ملي طرح جهت تنظيم برنامه سازگاری موسسه تحقيقات آب 1394
20 مدل سازی سيستم های منابع آبي و کشاورزی تحت تاثير تغيير اقليم در حوضه آبريز طشک بختگان موسسه تحقيقات آب 1394
21 تحليل نهادی ظرفيت سازگاری سيستم مديريت آب در مقياس حوضه آبريز طشک بختگان نسبت به آثار ناشي از تغييز اقليم موسسه تحقيقات آب 1394

bulletطرح های اجرا شده

رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا
1 بازنگری نقشه پوشش اراضي حوضه آبريز درياچه اروميه فائو تهران 1397
2 پشتيباني علمي و فني به منظور نظارت بر مطالعات مرتبط با اهداف کمي طرح مطالعه طرح¬های تامين آب در حوضه های آبريز کشور شرکت مديريت منابع آب ايران 1395
3 تدوين دستور العمل صحت سنجي و تحليل پارامترهای کيفي در مطالعات مديريت کيفي منابع آب مهاب قدس 1395
4 تهيه و تدوين استانداردهای بهره وری صنعت آب کشور وزارت نیرو 1394
5 مطالعات محيط زيست طرح کنترل سيلاب صلاله عمان شرکت مهاب قدس 1394
6 مطالعات شناخت صنعت ساخت تجهيزات دريائي وزارت راه 1394
7 بررسي و نحليل آستانه وقوع خلاء زائي( کاويتاسيون) ناشي از ناهمواری های سطحي با توسعه يک مدل عددی سازمان آب و برق خوزستان 1394
8 شناسائي و بررسي اثر بخشي تکنيک های برتر به زراعي و به نژادی برای کاهش برداشت از منابع آب در سايت های فاز دوم پروژه کشاورزی پايدار در حوزه آبريز درياچه اروميه و راهکارهای ارتقاء آنها سازمان حفاظت محيط زيست 1394
9 تعيين نياز آبي زيست محيطي تالاب ها و رودخانه های حوضه آبريز درياچه اروميه سازمان حفاظت محيط زيست 1394
10 بررسي اثر بخشي کاربرد تکنيک های مختلف در سطح مزرعه بر روی کاهش برداشت از منابع آب حوضه آبريز درياچه اروميه سازمان حفاظت محيط زيست 1393
11 توافقنامه کمک در برگزاری کارگاه مدلسازی مديريت منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران 1393
12 توافقنامه مشارکت در همايش های علمي و تحقيقاتي صنعت آب کشور و کارگاه مدلسازی مديريت منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران 1393
13 بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پيرامون آبشکن تحت جريان غير دائمي شرکت مديريت منابع آب ايران 1393
14 بررسي تاثير تغيير اقليم بر توليد برقابي سازمان آب و برق خوزستان 1393
15 بررسي آزمايشگاهي ضريب آبگذری جريان در سرريزهای کنگره ای قوسي با پلان ذوزنقه ای شرکت مديريت منابع آب ايران 1393
16 توسعه سامانه بهره برداری بر حسب درخواست در شبکه های آبياری با استفاده از روش يادگيری تقويتي - مطالعه موردی شبکه دز شرکت مديريت منابع آب ايران 1393
17 بهبود عملکرد سرريز چند وجهي u شکل به وسيله شبيه سازی عددی شرکت مديريت منابع آب ايران 1393
18 ترکيب بهينه سازی روش های سازه ای و غير سازه ای مديريت سيل در رودخانه های کوهستاني با رويکرد خطرپذيری شرکت مديريت منابع آب ايران 1393
19 تدوين چارچوب حسابداری آب در مقياس حوضه های درجه سه - مطالعه موردی پياده سازی سيستم آب در محدوده مطالعاتي دشت مشهد آب منطقه ای خراسان 1393
20 ارائه خدمات مشاوره تحقیقاتی به منظور ارزیابی و داوری علمی پیشنهاد پروژه‌های پژوهشی و نظارت بر اجرای پروژه‌های مصوب شورای تحقیقات آب دفتر طرح تحقیقات کاربردی، شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392
21 موافقتنامه بسته مطالعاتي مديريت ريسک خشکسالي درياچه اروميه سازمان محيط زيست 1392
22 پروژه تحقيقاتي مدلسازی فيزيکي دو بعدی جهت بررسي عملکرد هيدروليکي بلوک دژپاد سازه پردازی ایران 1392
23 خدمات مشاوره تحقيقاتي به منظور ارزيابي و داوری علمي پروپزال های پژوهشي و نظارت بر اجرای پروژه های مصوب شورای تحقيقات آب دفتر طرح تحقيقات کاربردی 1392
24 ریشه ها و آثار تغییر اقلیم و نحوه سازگاری و مقابله با آن- جایگاه علوم مرتبط با آب، فرسایش و محیط زیست در کشور در مقایسه با جهان اسلام،کشورهای منطقه و جهان معاونت علمی و فناوری، ریاست جمهوری 1391
25 بررسی آزمایشگاهی اثر آبشکن و صفحات مستغرق یا آستانه بر کنترل رسوب و الگوی جریان در آبگیرهای جانبی نماینده مجری طرح عملیات کاربردی 1391
26 مدلسازی دو بعدی عددی انتقال رسوب ساحلی بوسیله روش هیدرودینامیک ذرات هموار سازمان مدیریت منابع آب 1391
27 مطالعات تعیین طیف امواج محدوده دریای عمان و تنگه هرمز سازمان بنادر و دریانوردی 1391
28 کاربرد روش تاگوچی برای تعیین پارامترهای رفتاری توده سنگ درزه‌دار بر اساس نتایج رفتارنگاری مطالعه موردی: مغار نیروگاه سیاه بیشه مدیریت منابع آب ایران 1391
29 تعیین شرایط مناسب آبگیری جانبی از قوس با استفاده از مدل عددی مدیریت منابع آب ایران (طرح تحقیقات کاربردی) 1391
30 شبیه‌سازی عملکرد دریچه‌های کشوئی تحتانی سد در حالت متحرک و ثابت در بازشدگی‌های متفاوت توسط مدل ریاضی flow-3d مدیریت منابع آب ایران 1391
31 تحلیل زمانی و مکانی مقادیر رسوب معلق در حوضه‌های آبریز اصلی ایران در دهه‌های اخیر مدیریت منابع آب ایران 1391
32 بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر روی سرریز اوجی دریچه‌دار مدیریت منابع آب ایران 1391
33 تهیه راهنمای اسناد همسان برای انتخاب مشاوران در پروژه‌های آب و آبفا استاندارد 1391
34 تهیه راهنمای ایمنی بهداشت و محیط زیست در صنعت آب و آبفا استاندارد 1391
35 بررسی گزارشات طرح‌های مطالعاتی توسعه منابع آب شامل موضوعات هواشناسی، هیدرولوژی برنامه‌ریزی منابع آب و... آب منطقه‌ای بوشهر 1391
36 مدیریت پروژه مطالعات مرحله اول سد مخزنی چول هول شرکت طرح نواندیشان 1391
37 مدلسازی فیزیکی دو بعدی حفاظت اراضی استحصالی فازهای ۲۲ تا ۲۴ و ۱۳ تمبک مهندسین مشاور هندسه پارس 1391
38 تأثیر تغییر اقلیم بر تولید برقابی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 1391
39 مطالعات حداکثر بارش محتمل PMP در حوضه خراسان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1390
40 مطالعات حداکثر سیل محتمل PMF در حوضه خراسان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1390
41 خدمات مشاوره پژوهشی پروژه تعیین اولویت‌های پژوهشی بخش آب کشور سازمان مدیریت منابع آب – وزارت نیرو 1390
42 مطالعات بهینه‌سازی شبکه منابع آب استان خوزستان شرکت مهندسی مشاور آب و خاک تهران 1390
43 ارزیابی ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و ارائه برنامه مدیریت ریسک خشکسالی بخش‌های ذینفع با تأکید بر تأمین نیاز آبی دریاچه ارومیه سازمان محیط زیست کشور 1389
44 تهیه راهنمای روش‌های غیرسازه‌ای حفاظت مناطق ساحلی وزارت نیرو 1389
45 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر الگوی جریان و تنش برشی در یک کانال مستقیم روباز سازمان مدیریت منابع آب 1389
46 مدیریت بهینه بهره‌برداری توأمان از سیستم سد و آبخوان به‌منظور تأمین آب کشاورزی دشت مراغه سازمان مدیریت منابع آب 1389
47 پیش بینی و تعیین خطرپذیری آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از روش رتبه‌دهی تحلیلی و تکنیک مونت کارلو سازمان مدیریت منابع آب 1389
48 بررسی عددی تأثیر شکل حوضچه رسوبگیر بر روی راندمان رسوبگذاری حوضچه سازمان مدیریت منابع آب 1389
49 مشاوره پژوهشی پروژه اطلس بیابان‌زایی ایران موسسه تحقیقات آب 1389
50 پشتیبانی علمی، فنی و مشاوره‌های تخصصی پروژه‌ها و کمیته‌های فنی دفتر بهره‌برداری از تأسیسات وزارت نیرو - استاندارد 1389
51 آسیب شناسی الگوهای استفاده از آب در مصرف خانگی (مطالعه موردی زنان متأهل اصفهانی) سازمان مدیریت منابع آب 1389
52 تدوین برنامه فعالیت‌های پژوهشی و میدانی یخچال‌های طبیعی کشور مؤسسه تحقیقات آب 1388
53 بررسی و تحلیل خشکسالی آبشناختی (هیدرولوژیکی) در حوضه رودخانه‌های کرخه آب منطقه‌ای کرمانشاه (غرب) 1388
54 بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی و الگوی جریان اطراف آبشکن‌های T شکل دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1388
55 تهیه فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کشور وزارت نیرو 1388
56 پشتیبانی علمی و فنی تهیه، ترجمه و نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1388
57 برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل HSPF و مقایسه آن با مدل‌های SWAT و SRM (مطالعه موردی یکی از حوضه‌های آبریز ایران) وزارت نیرو 1388
58 برآورد معادله بیلان آب در منطقه کارستی کوه خدابنده استان زنجان وزارت نیرو 1388
59 خدمات مشاوره‌ای: بررسی نوسانات دریا ی خزر و مطالعه ساختار وزارت نیرو 1388
60 تهیه راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها دفتر نظام مهندسی و استانداردهای آب و آبفا وزارت نیرو 1387
61 بررسی تأثیر رفتارهای هیدرومکانیکی توده سنگ درزه‌دار بر پایداری تکیه‌گاه‌های سدهای بتن قوسی دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387
62 مطالعه عددی تأثیر پارامترهای رفتار شکننده سنگ‌های سخت بر نتایج حاصل از تحلیل تنش- تغییر شکل تونل‌ها دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387
63 بررسی زاویه واگرایی قسمت ابتدایی مخازن سدها بر نحوه پیشروی رسوب در مخزن دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387
64 اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرایط احراز مجریان دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387
65 تحلیل شکست لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی به روش هیبرید (المان مجزا و المان مرزی) وزارت نیرو 1387
66 بررسی کیفی پساب خروجی از آب شیرین‌کن‌های لار، لامرد و حاجی آباد آبفا فارس 1387
67 مطالعه آزمایشگاهی کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از صفحات مستغرق در قوس 180 درجه وزارت نیرو 1387
68 برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای irs وزارت نیرو 1387
69 مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان آشفته حول آبشکن با شکل‌های مختلف دماغه دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1386
70 تهیه فهرست خدمات و راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار ( سیستم های نوین) دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1386
71 راهکارهای انتقال مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی به تشکل‌های خصوصی (پایلوت شبکه آبیاری دشت قزوین) دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1386
72 بررسی تأثیر ناپیوستگی‌ها بر رفتار لرزه‌ای مغارهای نیروگاهی بزرگ دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1386
73 پروژه هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد پروژه تقویت مشارکت‌های مردمی در بخش آب وزارت نیرو 1386
74 تعیین حریم بستر هیدرودینامیک مورفولوژی و رسوب، بهره­‌برداری و مدیریت سواحل در اجرای ساماندهی رودخانه مرزی اروندرود مهندسین مشاور دزآب 1386
75 پشتیبانی علمی و فنی تهیه، ترجمه و نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور ( سوم استاندارد) وزارت نیرو 1386
76 ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای وزارت نیرو 1386
77 مطالعه و ارائه راهکارهای عملی طراحی هیدرولیکی روش Hydro-suction برای رسوب‌زدایی وزارت نیرو 1386
78 دستور العمل روش محاسبه حداکثر سیلاب محتمل (PMF) وزارت نیرو 1386
79 جمع‌آوری و بررسی پیشینه مطالعاتی انجام شده در زمینه روش‌های واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت نیرو 1386
80 تصفیه آب‌های شرب آلوده به نیترات با دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک بیوفیلتر هیدروژنی دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1385
81 شبیه‌سازی عددی سه بعدی پخش و انتقال نفت در مناطق ساحلی دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1385
82 تهیه دستورالعمل انتخاب و استفاده از روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1385
83 مطالعات طرح پهنه‌بندی و پایش خشکسالی استان تهران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران 1385
84 لوله‌های بتنی پیش تنیده تحت فشار وزارت نیرو 1385
85 خدمات مهندسی سیستم‌های هوشمند مختلط در مدیریت و بهره‌برداری از مخازن چندگانه چند هدفه وزارت نیرو 1385
86 تهیه فهرست خدمات مطالعات نحوه استفاده از پساب حاصل از تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری وزارت نیرو 1385
87 ارائه خدمات مشاوره زیست محیطی (ESO) پروژه‌های بهره‌مند از وام بانک جهانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 1385
88 مدیریت جریان‌های غیر ماندگار در کانال‌های اصلی شبکه آبیاری و رفع مشکلات هیدرولیکی ـ مدیریتی ناشی از آن دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384
89 مستندسازی اقدامات انجام شده در مقابله با خشکسالی‌های اخیر کشور (در حوزه شش شرکت آب منطقه­‌ای) دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384
90 تقویت مشارکت‌های مردمی در بخش آب مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری 1384
91 جمع آوری و بررسی پیشینه مطالعاتی پروژه‌های انجام شده در خصوص مدل­‌های عددی جریان و رسوب در رودخانه‌ها دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384
92 نرم افزار طراحی شکل بهینه سدهای بتنی قوسی در برابر زلزله دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384
93 بارگذاری زلزله برای سازه‌های هیدرولیکی واقع در ساختگاه­‌های دره‌­ای دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384
94 ارزیابی ریسک تغییر اقلیم و تأثیر آن بر منابع آب، مطالعه موردی حوضه زاینده رود دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384
95 پشتیبانی علمی و فنی تهیه ترجمه و نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور ( دوم استاندارد) وزارت نیرو 1384
96 پروژه مدیریت خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک وزارت نیرو 1384
97 تهیه دستورالعمل محاسبه و تعیین ضریب زهکشی عمقی (زیرزمینی) در اراضی تحت آبیاری برای مناطق خشک و نیمه‌خشک وزارت نیرو 1384
98 بازنگری فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها وزارت نیرو 1384
99 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از جریان‌های ریزشی سازمان مدیریت منابع آب 1383
100 تهیه راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی دفتر نظام مهندسی و استانداردهای آب و آبفا وزارت نیرو 1383
101 ارائه خدمات نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور (اول استاندارد) دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1383
102 دستورالعمل کاربرد مهندسی رودخانه جهت حفظ ابنیه فنی راه و راه­ آهن وزارت راه و ترابری، پژوهشکده راه و ترابری 1383
103 تهیه نقشه آسیب‌پذیری منابع آب زیرزمینی دشت‌های تهران و کرج وزارت نیرو 1383
104 راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه وزارت نیرو 1383
105 انجام مطالعات پخش حرارت آبگیر مبین در منطقه عسلویه سازمان کشتیرانی 1382