متن کامل خبر


 
بازنگری نقشه پوشش اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با همکاری فائو و پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: تیم پروژه فائو معتقد است نقشه پوشش اراضی که در پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس و برای یکی از پروژه‌‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه شده است را می‌توان با اندکی بازنگری، در مؤلفه حسابداری آب پروژه مشترک فائو و ستاد احیا نیز بکار گرفت.

 Land Cover Map of The Urmia Lake Basin Will Be Reviewed

Water Accounting (WA) for the Urmia Lake Project will require a land cover map to generate information on evapotranspiration (ET) from each land cover type. This information will help the FAO project team to effectively select the pilot sites and interventions and also later to calculate the scalability of the piloted interventions

FAO project team noted that the land cover map produced by the Water Engineering Research Institute (WERI) at Tarbiat Modares University (TMU) for one of the ULRP's projects would fit the purpose of water accounting activity of the FAO-ULRP joint project, with some improvements.

To efficiently produce the updated land cover map, the FAO project team is working with WERI, TMU to support the map’s modification and validation. In this context, the initial crop mapping will mainly focus on 6 land cover categories critical from the perspective of Lake Urmia restoration, namely: (i) orchards; (ii) irrigated summer crops (iii) irrigated wheat and barley; (iv) rainfed agriculture, (v) man-made water body, and (vi) natural water irrigated summer crops

The modified land cover map will be mainly used for water accounting and pilot site selection/identifying project intervention purposes of the Project.

نقشه پوشش اراضی حوضه‌ آبریز دریاچه ارومیه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت

حسابداری آب در پروژه دریاچه ارومیه نیازمند تدوین نقشه پوشش اراضی است تا اطلاعات تبخیر و تعرق هر یک از انواع پوشش‌های طبقه بندی شده، تعیین گردد. این اطلاعات به تیم پروژه فائو کمک خواهد کرد تا سایت‌های پایلوت و اقدامات اجرایی را با دقت بیشتری انتخاب کرده و همچنین در مرحله بعد، قابلیت تعمیم اقدامات اجرایی در سایت‌های پایلوت را ارزیابی کند.

تیم پروژه فائو معتقد است نقشه پوشش اراضی که در پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس و برای یکی از پروژه‌‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه شده است را می‌توان با اندکی بازنگری، در مؤلفه حسابداری آب پروژه مشترک فائو و ستاد احیا نیز بکار گرفت.

تیم پروژه فائو برای تدقیق نقشه به روز پوشش اراضی، در حال همکاری با پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس جهت انجام اصلاحات موردنیاز و نیز اعتبارسنجی است. به همین منظور، بازنگری مورد نظر عمدتا بر شش دسته که از اهمیت بیشتری در حسابداری آب برخوردار است متمرکز خواهد بود. این شش دسته عبارتند از: باغ‌ها، محصولات تابستانی آبی، گندم و جو آبی، کشت دیم، پهنه‌های آبی انسان ساخت و کشت آبی طبیعی محصولات تابستانی.

نقشه بازنگری شده پوشش اراضی در مؤلفه حسابداری آب و به منظور انتخاب سایت پایلوت و یا تعیین اقدامات اجرایی در پروژه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

21 آبان 1397 / تعداد نمایش : 199