ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه همکف، پژوهشکده مهندسی آب

تلفن


82884342 - 82883998

دورنگار


82883998

ایمیل


weri@modares.ac.ir
weri-s@modares.ac.ir

وب سایت


weri.modares.ac.ir