اساسنامه


 

bulletمقدمه

نظر به ابعاد چند بخشی آب و كمك به رفع نيازهای پژوهشی كشور در اين زمينه و به منظور تحقّق بخشی از وظايف پژوهشی دانشگاه تربيّت مدرّس در اين حوزه، پژوهشكده بين رشته‌ای آب وابسته به دانشگاه تربيّت مدرّس بر اساس شورای گسترش آموزش عالــی وزارت علوم، تحقيقات وفنّـــاوری، طبق مفاد اين اساسنامه، قوانين، مصوبات ومقررات مربوط تأسيس و اداره می‌گردد:

bulletماده ۱- تعاریف

 • پژوهشكده: منظور پژوهشكده مهندسی آب است.
 • دانشگاه: منظور دانشگاه تربیت مدرس است.
 • وزارتخانه: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

bulletماده ۲- هدف

تحقیق در زمینه‌های مختلف مرتبط با مهندسی آب نظیر مهندسی هیدرولیك، سازه‌های هیدرولیكی، هیدرولیك دریا، هیدرولیك رسوب، منابع آب و محیط زیست.

bulletماده ۳- وظایف

 • انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف مهندسی آب و رشته‌های وابسته به آنها
 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه مهندسی آب
 • انجام فعالیت‌های ضروری برای به‌كارگیری نتایج پژوهش‌های انجام شده
 • فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مربوط
 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی بخش‌های تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه مهندسی آب و تلاش برای رفع آنها
 • ایجـــاد تعامل فعــال و سازنده با سایر مؤسسات و نهادهای علمــی و پژوهشــی در داخل و خارج كشور در چهارچوب مقررات و ضوابط
 • ایجــــاد تعامل مطلوب و هماهنگ با نیروهــای ذیصلاح، متخصــص و مبتكر در مؤسسات و نهادهای علمــی- پژوهشی كشور به منظور تحقق اهداف پژوهشكده
 • بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در تمامی مراحل فعالیت‌های پژوهشی
 • ترویج و انتشار نتایج مطالعات وپژوهش‌های انجام شده به صورت مجله علمی، كتاب، مجله‌های الكترونیكی و نظایر آن برابر ضوابط و مقررات جاری كشور
 • ارائه دستاوردهای پژوهشی در قــالب كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی- پژوهشی‌ كوتاه‌مدت بدون اعطای مدرك رسمی دانشگاهی
 • برنــــامه‌ریزی و برگـــزاری همـایش‌های علمی- تخصصی درزمینه‌های مرتبط در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برابر ضوابط و مقررات جاری كشور
 • اجرای فعالیت‌های اداری، مالی و معاملاتی مرتبط با وظایف پژوهشكده.

bulletماده ۴

پژوهشكده از تاریــــخ تصویب اساسنامه دارای شخصیت حقـــوقی و استقلال مالی و وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است.


تبصره: پژوهشكده از نظر اداری مشابه یك دانشكده خواهد بود.

bulletماده ۵- محل فعالیت

محل فعالیت پژوهشكده در تهران است.


تبصره: پژوهشكده مجاز است بنا به ضرورت، با پیشنهاد شورای دانشگاه و تصویب شورای گسترش آموزش عالی نسبت به تأسیس شعبه در سایر نقاط كشور اقدام كند.

bulletماده ۶- اركان

 • رئیس
 • شورای پژوهشی
 • گروه‌های پژوهشی

bulletماده ۷- رئیس

رئیس پژوهشكده، كه نمــــاینده قانونی پژوهشكده نزد مراجــع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی صــــاحب‌نظر دانشگاه در زمینه مهندسی آب، با حكـــم رئیس دانشگاه به مدت دو ســـال منصوب می‌شود. انتصاب مجدد وی بلامانع است.

bulletماده ۸- وظایف و اختیارات رئیس

 • برنامه‌ریزی ،هدایت، اداره پژوهشكده و نظارت بر فعالیت‌های آن
 • نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و سایر وظایف پژوهشكده
 • تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و تفصیلی به مراجع ذیصلاح
 • پیشنهاد انتصاب مسؤولان پژوهشكده بر اساس تشكیلات مصوب
 • تشكیل شوراهای مورد نیاز برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
 • پیشنهاد تشكیلات و نمودار سازمانی پژوهشكده به رئیس دانشگاه
 • ایجاد ارتباط منظم و سازنده میان پژوهشكده و سایر بخش‌های داخل و خارج دانشگاه برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
 • امضای قراردادهـا، اسناد و مدارك اداری و مالی در چهارچوب ضوابط و مقررات دانشـگاه
 • تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز پژوهشكده درحدود اختیارات قانونی
 • ارائه گزارش عملكرد سالیانه به رئیس دانشگاه.

تبصره: ‍رئیس پژوهشكده می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را، با حفظ مسؤولیت و با تأیید رئیس دانشگاه، به معاون/معاونان پژوهشكده تفویض نماید.

bulletماده ۹- تركیب شورای پژوهشی

 • رئیس پژوهشكده (رئیس شورا)
 • معاون پژوهشی پژوهشكده (نایب رئیس و دبیر شورا)
 • مدیران گروه‌های پژوهشی پژوهشكده
 • دو تا پنج تن از متخصصان صاحب‌نظر در زمینه فعالیت‌های تخصصی پژوهشكده.

تبصره: اعضای مذكور در بند ۴ به پیشنهاد رئیس پژوهشكده و تأیید و حكـــم رئیس دانشگاه به مدت دو سال منصوب مـی‌شوند.
تبصره: یك تا سه تن از اعضــای مذكور در بند ۴ از میان مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه،كه مرتبط با مهندسی آب باشند، انتخاب خواهند شد.

bulletماده ۱۰- وظایف واختیارات شورای پژوهشی

 • تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های علمی- پژوهشی پژوهشكده
 • بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پژوهشكده و نظارت برحسن اجرای آنها
 • برنامــه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سـایر مؤسسات و نهادهـای علمی- پژوهشـی كشور برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
 • بررسی و تصـویب برگـــزاری كارگاه‌ها ودوره‌های آموزشی- پژوهشی كوتاه مدت و همایش‌های علمی در چهارچوب وظایف پژوهشكده
 • ارزیابی نتایج طرح‌های توسعه‌ای و پژوهشی و عملكرد كارگاه‌ها و دوره های آموزشی- پژوهشی كوتاه مدت پژوهشكده
 • بررسی و اظهارنظر در مورد صلاحیت علمی متقاضیـان عضویت در هیأت علمی پژوهشكده
 • بررسی و تعیین نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشكده
 • نظارت بر انتشار كتاب، مجله و سایر منابع اطلاعات علمی پژوهشكده
 • بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی پژوهشكده

bulletماده ۱۱- منابع مالی

 • درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های پژوهشی، ارائه خدمات مشـــاوره‌ای، برگزاری كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی- پژوهشی كوتاه‌مدت و عرضه محصولات علمی پژوهشكده (كتاب، مجله و...)
 • كمك‌های دریافتی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبـط از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت راه و ترابری و ...
 • هدایا و كمك‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
 • اعتبارات بودجه عمومی

bulletماده ۱۲- مقررات مالی

پژوهشكده از نظر مقررات مالی و معاملاتی مشمول «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسســات آموزش عالی و تحقیقاتی» مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی و مقررات خــاص دانشگاه است.

bulletماده ۱۳- مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی

اعضــــای هیأت علمی پژوهشكده از نظر مقـررات استخدامـی و نحوه گزینش علمی و عمومی تـــــابـع ضوابط و مقررات جاری «وزارتخانه» هستند.

bulletماده ۱۴

فضا، امكانات و تجهیزات پژوهشكده باید مطابق ضوابط و مقررات « وزارتخانه» باشد.

bulletماده ۱۵

پژوهشكده تابع كلیه قوانین، مقررات، ضوابـــط و آیین‌نامه‌های مربـــوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و «وزارتخانه» و سایر قوانین و مقررات جاری كشور می‌باشد.

bulletماده ۱۶

پژوهشكده در موارد ذیل پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می‌شود:

 • به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید شورای دانشگاه
 • درصورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط و مقررات «وزارتخانه» و ســـایر قوانین و مقررات جاری كشور به تشخیص «وزارتخانه»

bulletماده ۱۷

درصورت انحلال پژوهشكده طبق مقررات «وزارتخــــانه»، اموال و دارایی‌های پژوهشكده پس از تسویه دیون به دانشگاه منتقل خواهد شد.

bulletماده ۱۸

مواردی كه در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است، تابع ضوابط و مقررات «وزارتخانه» است.

bulletماده ۱۹

هر گـــونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد رئیــس پژوهشكده و تأیید شورای دانشگاه و تصــویب شورای گسترش آموزش عالی «وزارتخانه» امكان‌پذیر است.

bulletماده ۲۰

اين اساسنامه در20 مادّه و5 تبصره درتاريـخ 16/10/1381 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات وفنّاوری رسيد وازتاريخ تصويب لازم‌الاجراست.