معرفی


 

bullet تاریخچه

با توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن به مسائل آب کشور از جنبه‌هی مختلف علمی، پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس به عنوان اولین پژوهشکده تخصصی چند جنبه‌ای در زمینه مهندسی آب کشور با برخورداری از همکاری بیش از 40 پژوهشگر برجسته هیئت علمی و نیز همکاری ده‌ها پژوهشگر و متخصص غیر هیئت علمی همکار در صنعت آب و فاضلاب در چهار گروه تخصصی هیدرولیک، هیدروانفورماتیک، محیط زیست، و منابع آب در دی ماه سال 1381 تاسیس و به عنوان اولین پژوهشکده تخصصی مهندسی آب موفق به اخذ موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

bullet اهداف و آرمان‌ها

 • انجام طرح‌هی پژوهشی بنیادی و توسعه‌ی
 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی
 • بررسی و شناسیی و رفع نیازهی مطالعاتی و تحقیقاتی کشور
 • ارتباط فعال و سازنده با سیر مؤسسات و دستگاه‌هی اجریی، جوامع علمی ـ پژوهشی در داخل و خارج از کشور
 • شناخت و ارائه فناوری‌هی جدید
 • تهیه و توسعة نرم افزارهی تخصصی
 • انتشار یافته‌هی علمی و برگزاری کارگاه، سمینار و دوره‌هی تخصصی

پژوهشکده مهندسی آب به عنوان یک مرکز برجسته در پژوهش‌هی بین‌رشته‌ی آب, تولید و انتقال فنّاوری‌هی نوین و مرتبط در زمینه مهندسی آب و حلّ مشکلات واقعی صنعت و فنّاوری و حرکت در مرزهی دانش و ارتباط قوی با صنعت و مراکز ملی و بین‌المللی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرارداده است.

bulletزمینه‌هی فعالیت پژوهشکده

 • هیدرولیك جریان
 • هیدرولیك رسوب
 • مهندسی سیلاب،
 • مهندسی رودخانه
 • مدل‌هی هیدرولیكی
 • هیدرولیك دریا
 • مهندسی سواحل
 • سازه‌هی هیدرولیكی
 • مهندسی و مدیریت منابع آب
 • مهندسی حفاظت آب و خاك
 • سیستم‌هی آبیاری و زهكشی
 • هیدرولوژی آب‌هی سطحی و زیر زمینی
 • هیدرولیك محیط زیست
 • كاربرد فنّاوری سیستم اطلاعات جغرافییی و سنجش از راه دور در مهندسی آب