توانمندی‌ها و امکانات


 

bullet آزمایشگاه‌های پژوهشکده مهندسی آب

ردیف عنوان آزمایشگاه رئیس آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه موقعیت
1 آزمایشگاه هیدرولیک دکتر قدسیان آقای مهدیلو دانشکده عمران
2 آزمایشگاه سازههای هیدرولیکی دکتر صالحی نیشابوری آقای مهدیلو دانشکده عمران
3 آزمایشگاه سازههای دریایی دکتر شفیعیفر آقای مهدیلو دانشکده عمران
4 آزمایشگاه محیط‌زیست دکتر آیتی دکتر آیتی دانشکده عمران
5 آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده کشاورزی دکتر سامانی آقای صفوینیا دانشکده کشاورزی