اجرا شده


 
رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا مجري طرح
1 بازنگری نقشه پوشش اراضي حوضه آبريز درياچه اروميه فائو تهران 1397
2 پشتيباني علمي و فني به منظور نظارت بر مطالعات مرتبط با اهداف کمي طرح مطالعه طرح¬های تامين آب در حوضه های آبريز کشور شرکت مديريت منابع آب ايران 1395 -
3 تدوين دستور العمل صحت سنجي و تحليل پارامترهای کيفي در مطالعات مديريت کيفي منابع آب مهاب قدس 1395 -
4 تهيه و تدوين استانداردهای بهره وری صنعت آب کشور وزارت نیرو 1394 -
5 مطالعات محيط زيست طرح کنترل سيلاب صلاله عمان شرکت مهاب قدس 1394 -
6 مطالعات شناخت صنعت ساخت تجهيزات دريائي وزارت راه 1394 -
7 بررسي و نحليل آستانه وقوع خلاء زائي( کاويتاسيون) ناشي از ناهمواری های سطحي با توسعه يک مدل عددی سازمان آب و برق خوزستان 1394 -
8 شناسائي و بررسي اثر بخشي تکنيک های برتر به زراعي و به نژادی برای کاهش برداشت از منابع آب در سايت های فاز دوم پروژه کشاورزی پايدار در حوزه آبريز درياچه اروميه و راهکارهای ارتقاء آنها سازمان حفاظت محيط زيست 1394 -
9 تعيين نياز آبي زيست محيطي تالاب ها و رودخانه های حوضه آبريز درياچه اروميه سازمان حفاظت محيط زيست 1394 -
10 بررسي اثر بخشي کاربرد تکنيک های مختلف در سطح مزرعه بر روی کاهش برداشت از منابع آب حوضه آبريز درياچه اروميه سازمان حفاظت محيط زيست 1393 -
11 توافقنامه کمک در برگزاری کارگاه مدلسازی مديريت منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
12 توافقنامه مشارکت در همايش های علمي و تحقيقاتي صنعت آب کشور و کارگاه مدلسازی مديريت منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
13 بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پيرامون آبشکن تحت جريان غير دائمي شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
14 بررسي تاثير تغيير اقليم بر توليد برقابي سازمان آب و برق خوزستان 1393 -
15 بررسي آزمايشگاهي ضريب آبگذری جريان در سرريزهای کنگره ای قوسي با پلان ذوزنقه ای شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
16 توسعه سامانه بهره برداری بر حسب درخواست در شبکه های آبياری با استفاده از روش يادگيری تقويتي - مطالعه موردی شبکه دز شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
17 بهبود عملکرد سرريز چند وجهي u شکل به وسيله شبيه سازی عددی شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
18 ترکيب بهينه سازی روش های سازه ای و غير سازه ای مديريت سيل در رودخانه های کوهستاني با رويکرد خطرپذيری شرکت مديريت منابع آب ايران 1393 -
19 تدوين چارچوب حسابداری آب در مقياس حوضه های درجه سه - مطالعه موردی پياده سازی سيستم آب در محدوده مطالعاتي دشت مشهد آب منطقه ای خراسان 1393 -
20 ارائه خدمات مشاوره تحقیقاتی به منظور ارزیابی و داوری علمی پیشنهاد پروژه‌های پژوهشی و نظارت بر اجرای پروژه‌های مصوب شورای تحقیقات آب دفتر طرح تحقیقات کاربردی، شرکت مدیریت منابع آب ایران 1392 -
21 موافقتنامه بسته مطالعاتي مديريت ريسک خشکسالي درياچه اروميه سازمان محيط زيست 1392 -
22 پروژه تحقيقاتي مدلسازی فيزيکي دو بعدی جهت بررسي عملکرد هيدروليکي بلوک دژپاد سازه پردازی ایران 1392 -
23 خدمات مشاوره تحقيقاتي به منظور ارزيابي و داوری علمي پروپزال های پژوهشي و نظارت بر اجرای پروژه های مصوب شورای تحقيقات آب دفتر طرح تحقيقات کاربردی 1392 -
24 ریشه ها و آثار تغییر اقلیم و نحوه سازگاری و مقابله با آن- جایگاه علوم مرتبط با آب، فرسایش و محیط زیست در کشور در مقایسه با جهان اسلام،کشورهای منطقه و جهان معاونت علمی و فناوری، ریاست جمهوری 1391 -
25 بررسی آزمایشگاهی اثر آبشکن و صفحات مستغرق یا آستانه بر کنترل رسوب و الگوی جریان در آبگیرهای جانبی نماینده مجری طرح عملیات کاربردی 1391 -
26 مدلسازی دو بعدی عددی انتقال رسوب ساحلی بوسیله روش هیدرودینامیک ذرات هموار سازمان مدیریت منابع آب 1391 -
27 مطالعات تعیین طیف امواج محدوده دریای عمان و تنگه هرمز سازمان بنادر و دریانوردی 1391 -
28 کاربرد روش تاگوچی برای تعیین پارامترهای رفتاری توده سنگ درزه‌دار بر اساس نتایج رفتارنگاری مطالعه موردی: مغار نیروگاه سیاه بیشه مدیریت منابع آب ایران 1391 -
29 تعیین شرایط مناسب آبگیری جانبی از قوس با استفاده از مدل عددی مدیریت منابع آب ایران (طرح تحقیقات کاربردی) 1391 -
30 شبیه‌سازی عملکرد دریچه‌های کشوئی تحتانی سد در حالت متحرک و ثابت در بازشدگی‌های متفاوت توسط مدل ریاضی flow-3d مدیریت منابع آب ایران 1391 -
31 تحلیل زمانی و مکانی مقادیر رسوب معلق در حوضه‌های آبریز اصلی ایران در دهه‌های اخیر مدیریت منابع آب ایران 1391 -
32 بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر روی سرریز اوجی دریچه‌دار مدیریت منابع آب ایران 1391 -
33 تهیه راهنمای اسناد همسان برای انتخاب مشاوران در پروژه‌های آب و آبفا استاندارد 1391 -
34 تهیه راهنمای ایمنی بهداشت و محیط زیست در صنعت آب و آبفا استاندارد 1391 -
35 بررسی گزارشات طرح‌های مطالعاتی توسعه منابع آب شامل موضوعات هواشناسی، هیدرولوژی برنامه‌ریزی منابع آب و... آب منطقه‌ای بوشهر 1391
36 مدیریت پروژه مطالعات مرحله اول سد مخزنی چول هول شرکت طرح نواندیشان 1391 -
37 مدلسازی فیزیکی دو بعدی حفاظت اراضی استحصالی فازهای ۲۲ تا ۲۴ و ۱۳ تمبک مهندسین مشاور هندسه پارس 1391 -
38 تأثیر تغییر اقلیم بر تولید برقابی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 1391
39 مطالعات حداکثر بارش محتمل PMP در حوضه خراسان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1390 -
40 مطالعات حداکثر سیل محتمل PMF در حوضه خراسان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 1390 -
41 خدمات مشاوره پژوهشی پروژه تعیین اولویت‌های پژوهشی بخش آب کشور سازمان مدیریت منابع آب – وزارت نیرو 1390 -
42 مطالعات بهینه‌سازی شبکه منابع آب استان خوزستان شرکت مهندسی مشاور آب و خاک تهران 1390 -
43 ارزیابی ریسک خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و ارائه برنامه مدیریت ریسک خشکسالی بخش‌های ذینفع با تأکید بر تأمین نیاز آبی دریاچه ارومیه سازمان محیط زیست کشور 1389 -
44 تهیه راهنمای روش‌های غیرسازه‌ای حفاظت مناطق ساحلی وزارت نیرو 1389 -
45 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر الگوی جریان و تنش برشی در یک کانال مستقیم روباز سازمان مدیریت منابع آب 1389 -
46 مدیریت بهینه بهره‌برداری توأمان از سیستم سد و آبخوان به‌منظور تأمین آب کشاورزی دشت مراغه سازمان مدیریت منابع آب 1389 -
47 پیش بینی و تعیین خطرپذیری آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از روش رتبه‌دهی تحلیلی و تکنیک مونت کارلو سازمان مدیریت منابع آب 1389 -
48 بررسی عددی تأثیر شکل حوضچه رسوبگیر بر روی راندمان رسوبگذاری حوضچه سازمان مدیریت منابع آب 1389 -
49 مشاوره پژوهشی پروژه اطلس بیابان‌زایی ایران موسسه تحقیقات آب 1389 -
50 پشتیبانی علمی، فنی و مشاوره‌های تخصصی پروژه‌ها و کمیته‌های فنی دفتر بهره‌برداری از تأسیسات وزارت نیرو - استاندارد 1389
51 آسیب شناسی الگوهای استفاده از آب در مصرف خانگی (مطالعه موردی زنان متأهل اصفهانی) سازمان مدیریت منابع آب 1389 -
52 تدوین برنامه فعالیت‌های پژوهشی و میدانی یخچال‌های طبیعی کشور مؤسسه تحقیقات آب 1388 -
53 بررسی و تحلیل خشکسالی آبشناختی (هیدرولوژیکی) در حوضه رودخانه‌های کرخه آب منطقه‌ای کرمانشاه (غرب) 1388 -
54 بررسی آزمایشگاهی و عددی آبشستگی و الگوی جریان اطراف آبشکن‌های T شکل دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1388 -
55 تهیه فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کشور وزارت نیرو 1388 -
56 پشتیبانی علمی و فنی تهیه، ترجمه و نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1388 -
57 برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل HSPF و مقایسه آن با مدل‌های SWAT و SRM (مطالعه موردی یکی از حوضه‌های آبریز ایران) وزارت نیرو 1388 -
58 برآورد معادله بیلان آب در منطقه کارستی کوه خدابنده استان زنجان وزارت نیرو 1388 -
59 خدمات مشاوره‌ای: بررسی نوسانات دریا ی خزر و مطالعه ساختار وزارت نیرو 1388
60 تهیه راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها دفتر نظام مهندسی و استانداردهای آب و آبفا وزارت نیرو 1387 -
61 بررسی تأثیر رفتارهای هیدرومکانیکی توده سنگ درزه‌دار بر پایداری تکیه‌گاه‌های سدهای بتن قوسی دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387 -
62 مطالعه عددی تأثیر پارامترهای رفتار شکننده سنگ‌های سخت بر نتایج حاصل از تحلیل تنش- تغییر شکل تونل‌ها دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387 -
63 بررسی زاویه واگرایی قسمت ابتدایی مخازن سدها بر نحوه پیشروی رسوب در مخزن دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387 -
64 اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرایط احراز مجریان دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1387 -
65 تحلیل شکست لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی به روش هیبرید (المان مجزا و المان مرزی) وزارت نیرو 1387 -
66 بررسی کیفی پساب خروجی از آب شیرین‌کن‌های لار، لامرد و حاجی آباد آبفا فارس 1387 -
67 مطالعه آزمایشگاهی کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از صفحات مستغرق در قوس 180 درجه وزارت نیرو 1387 -
68 برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای irs وزارت نیرو 1387 -
69 مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان آشفته حول آبشکن با شکل‌های مختلف دماغه دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1386 -
70 تهیه فهرست خدمات و راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار ( سیستم های نوین) دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1386 -
71 راهکارهای انتقال مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی به تشکل‌های خصوصی (پایلوت شبکه آبیاری دشت قزوین) دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1386 -
72 بررسی تأثیر ناپیوستگی‌ها بر رفتار لرزه‌ای مغارهای نیروگاهی بزرگ دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1386 -
73 پروژه هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد پروژه تقویت مشارکت‌های مردمی در بخش آب وزارت نیرو 1386 -
74 تعیین حریم بستر هیدرودینامیک مورفولوژی و رسوب، بهره­‌برداری و مدیریت سواحل در اجرای ساماندهی رودخانه مرزی اروندرود مهندسین مشاور دزآب 1386 -
75 پشتیبانی علمی و فنی تهیه، ترجمه و نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور ( سوم استاندارد) وزارت نیرو 1386 -
76 ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای وزارت نیرو 1386 -
77 مطالعه و ارائه راهکارهای عملی طراحی هیدرولیکی روش Hydro-suction برای رسوب‌زدایی وزارت نیرو 1386 -
78 دستور العمل روش محاسبه حداکثر سیلاب محتمل (PMF) وزارت نیرو 1386 -
79 جمع‌آوری و بررسی پیشینه مطالعاتی انجام شده در زمینه روش‌های واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت نیرو 1386 -
80 تصفیه آب‌های شرب آلوده به نیترات با دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک بیوفیلتر هیدروژنی دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1385 -
81 شبیه‌سازی عددی سه بعدی پخش و انتقال نفت در مناطق ساحلی دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1385 -
82 تهیه دستورالعمل انتخاب و استفاده از روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1385 -
83 مطالعات طرح پهنه‌بندی و پایش خشکسالی استان تهران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران 1385 -
84 لوله‌های بتنی پیش تنیده تحت فشار وزارت نیرو 1385 -
85 خدمات مهندسی سیستم‌های هوشمند مختلط در مدیریت و بهره‌برداری از مخازن چندگانه چند هدفه وزارت نیرو 1385 -
86 تهیه فهرست خدمات مطالعات نحوه استفاده از پساب حاصل از تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری وزارت نیرو 1385 -
87 ارائه خدمات مشاوره زیست محیطی (ESO) پروژه‌های بهره‌مند از وام بانک جهانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 1385 -
88 مدیریت جریان‌های غیر ماندگار در کانال‌های اصلی شبکه آبیاری و رفع مشکلات هیدرولیکی ـ مدیریتی ناشی از آن دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
89 مستندسازی اقدامات انجام شده در مقابله با خشکسالی‌های اخیر کشور (در حوزه شش شرکت آب منطقه­‌ای) دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
90 تقویت مشارکت‌های مردمی در بخش آب مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری 1384 -
91 جمع آوری و بررسی پیشینه مطالعاتی پروژه‌های انجام شده در خصوص مدل­‌های عددی جریان و رسوب در رودخانه‌ها دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
92 نرم افزار طراحی شکل بهینه سدهای بتنی قوسی در برابر زلزله دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
93 بارگذاری زلزله برای سازه‌های هیدرولیکی واقع در ساختگاه­‌های دره‌­ای دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
94 ارزیابی ریسک تغییر اقلیم و تأثیر آن بر منابع آب، مطالعه موردی حوضه زاینده رود دفتر امور پژوهشی وزارت نیرو 1384 -
95 پشتیبانی علمی و فنی تهیه ترجمه و نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور ( دوم استاندارد) وزارت نیرو 1384 -
96 پروژه مدیریت خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک وزارت نیرو 1384 -
97 تهیه دستورالعمل محاسبه و تعیین ضریب زهکشی عمقی (زیرزمینی) در اراضی تحت آبیاری برای مناطق خشک و نیمه‌خشک وزارت نیرو 1384 -
98 بازنگری فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها وزارت نیرو 1384 -
99 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از جریان‌های ریزشی سازمان مدیریت منابع آب 1383 -
100 تهیه راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی دفتر نظام مهندسی و استانداردهای آب و آبفا وزارت نیرو 1383 -
101 ارائه خدمات نظارت بر تدوین استانداردهای آب کشور (اول استاندارد) دفتر استانداردها و معیارهای فنی وزارت نیرو 1383 -
102 دستورالعمل کاربرد مهندسی رودخانه جهت حفظ ابنیه فنی راه و راه­ آهن وزارت راه و ترابری، پژوهشکده راه و ترابری 1383 -
103 تهیه نقشه آسیب‌پذیری منابع آب زیرزمینی دشت‌های تهران و کرج وزارت نیرو 1383 -
104 راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه وزارت نیرو 1383 -
105 انجام مطالعات پخش حرارت آبگیر مبین در منطقه عسلویه سازمان کشتیرانی 1382 -