درحال اجرا


 
رديف عنوان طرح کارفرما
1 بازنگری نقشه پوشش اراضي حوضه آبريز درياچه اروميه فائو تهران
2 خدمات فنی، مهندسی و مدلسازی فیزیکی برای موج شکن لاریم شرکت مشیران
3 مطالعات پهنه بندی خطرپذیری سیلاب شهر تهران محدوده سیل برگردان غرب از پارک گفتگو تا رودخانه کن سازمان مشاور فنی و مهندسی تهران
4 نظام حکمراني و مشارکت گروداران در طرح مديريت يکپارچه مناطق ساحلي استان هرمزگان سازه پردازی ایران
5 انجام خدمات مشاوره برای تهيه مدل جامع شبيه-سازی هيدرولوژيکي حوضه کرخه جهت ارزيابي اثرات تغييرات محيطي بر آبدهي در بالا دست کرخه آب و برق خوزستان
6 تبيين مباني نظری و مدل مفهومي برای تدوين چارچوب سازمان مديريت حوضه ی رودخانه ای در حوضه های مشترک فرامرزی ( رودخانه های ارس، اترک و هيرمند) دانشگاه گرگان
7 مدلسازی عددی سيستم آب زيرزميني( کميت و کيفيت) در پروژه توسعه حرم امام حسين (ع) مشاور طرح جامع
8 بررسي الزامات و اقدامات سازگاری با تغيير اقليم و نقش قوه مقننه در آن پژوهش های مجلس
9 مطالعات تدقيق بيلان منابع آب دشت رفسنجان انديشکده تدبير آب
10 آسيب شناسي حوزه قانون گذاری ايران از منظر ساز و کارهای تاثير گذار بر منابع آب و ارائه اصلاحات نهائي به منظور ارتقاء ظرفيت حکمراني برای انطباق با شرائط جديد آبي پژوهش های مجلس
11 تدوين اقدامات و الزامات تقييني و نظارتي بحران آب مربوط به منابع آب مرزی و مشترک کشور پژوهش های مجلس
12 تدوين اقدامات و الزامات تقييني و نظارتي مرتبط با توفان های گرد و خاک کشور پژوهش های مجلس
13 ارتقای وضعيت استانداردهای بخش آب و آبفا با محوريت ارتقای استانداردهای بهره برداری در صنعت فاضلاب شرکت فاضلاب تهران
14 ارائه خدمات مشاوره تحقيقاتي به منظور انجام طرح های مصوب و بررسي کارائي، ارزيابي و داوری تخصصي پروژه های پژوهشي شرکت مديريت منابع آب ايران
15 اثر بخشي تکنيک‌های فني کشاورزی پايدار برای کاهش برداشت از منابع آب در سايت‌های فاز سوم پروژه الگوسازی مشارکت مردم در احياء درياچه اروميه از طريق کشاورزی پايدار شهرستان‌های منتخب استان آذربايجان شرقي سازمان حفاظت محيط زيست
16 اثر بخشي تکنيک‌های فني کشاورزی پايدار برای کاهش برداشت از منابع آب در سايت‌های فاز سوم پروژه الگوسازی مشارکت مردم در احياء درياچه اروميه از طريق کشاورزی پايدار شهرستان‌های منتخب استان آذربايجان غربي سازمان حفاظت محيط زيست
17 مطالعات ميداني و تحقيق جهت شناسائي منشاء آب ورودی به تونل های معدن نخلک با استفاده از فناوری ايزوتوپ های محيطي شرکت معدن تيس کوپان
18 ارائه خدمات مشاوره تحقيقاتي به منظور ارزيابي علمي و راهبری و نظارت تخصصي بر پروژه های پژوهشي شرکت مديريت منابع آب ايران شرکت مديريت منابع آب ايران
19 نظارت عالي برطرح تدوين راهبردها و برنامه سازگاری با تغيير اقليم در بخش آب و تهيه گزارش ملي طرح جهت تنظيم برنامه سازگاری موسسه تحقيقات آب
20 مدل سازی سيستم های منابع آبي و کشاورزی تحت تاثير تغيير اقليم در حوضه آبريز طشک بختگان موسسه تحقيقات آب
21 تحليل نهادی ظرفيت سازگاری سيستم مديريت آب در مقياس حوضه آبريز طشک بختگان نسبت به آثار ناشي از تغييز اقليم موسسه تحقيقات آب