کارمندان


 

 حسین محمدزاده(مدیر اجرایی)

  • تلفن: 82884342

خانم توکلی (مسئول فرایندها و سیستم های مالی)

  • تلفن: 82883998

خانم پهلوانی(مسئول دفتر پژوهشکده)

  • تلفن: 82883998