اعضای هیأت علمی


 

bullet گروه هيدروليک

bullet گروه منابع آب

bullet گروه محيط زيست
bulletاعضای هیات علمی مدعو

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
ابطحی بهروز زیست‌شناسی و زیست فناوری دریا و آبزیان
صحرائیان راشد مهندسی صنایع
ثقفیان بهرام
نخعی کمال آبادی عیسی