ساختار سازمانی


 

پژوهشکده مهندسی آب

 

گروه های پژوهشی

پژوهشی منابع آب

پژوهشی محیط زیست

پژوهشی هیدرولیک

پژوهشی هیدروانفورماتیک

 

واحد پژوهشی

 

واحد اداری و مالی